این پکیج شامل پنج دوره به شرح ذیل است

۶۴۰-۹۱۶CCNA DCICT

در اين دوره دانشجويان با اصول و مفاهيم پايه اي ديتاسنتر، معماري ديتاسنتر، ليست محصولات ديتاسنتر و چگونگي اتصالات آن آشنا خواهند شد. همچنين شناخت خوبي از ويژگي هاي سوييچ هايnexusكه مخصوص ديتاسنتر است در مقابل سوييچ هايLANپيدا خواهند كرد. پياده سازي اوليه سوييچ هاي ۵۰۰۰ Nexusو ۷۰۰۰Nexus،سوييچ هاي MDSخاص محيط هايSANو همچنين سروهايUCSاز ديگر برنامه هاي اين دوره است. ويژگي هايي همچونOTV،Path Fabric Cisco،Channel Port،Virtual Channel Portو سوييچ هاي ۱۰۰۰V Nexus نيز در اين دوره هر چند به صورت مقدماتي مورد بررسي قرار مي گيرند.

۶۴۲-۹۹۹CCNP DCUCI

Cisco CCNP DataCenter DCUCI که با شمارهExam 642-999 شناخته می شود و مخفف عبارت Implementing Cisco Data Center Unified Computing به معنای پیاده سازی رایانش یکپارچه در دیتاسنتر سیسکو استدر اين دوره پياده سازي، پيكربندي و مديريت سرورهايUCSسيسكو را با جزئيات كامل فرا مي گيريد. سرورهايي كهSAN، InfrastructureLAN، Computing InfrastructureوVirtualizationرا به يكجا و تحت مديريت متمركز در اختيار شما قرار مي دهد دانشجويان ياد مي گيرند كه چگونهProfile Serviceهايي ايجاد نمايند كه به راحتي بين سرورهاي فيزيكي جابجا مي شوند. به روز رسانيfirmwareها، پياده سازيAvailability high ،گرفتنbackupوrestoreكردن تنظيمات سيستم، ابزارهاي مانيتورينگ و رفع اشكال و همچنين پياده سازي تكنولوژي هايFEX-VM وFEX-Adapterكه سوييچ هايThrough-Path ايجاد مي كنند، از ديگر مورادي هستند كه در اين دوره مرود بررسي قرار مي گيرند.

۶۴۲-۹۹۷ CCNP DCUFI 

Cisco CCNP DataCenter DCUFI که با شمارهExam 642-997شناخته می شود و مخفف عبارتImplementingCisco Data Center Unified Fabricبه معنای پیاده سازی و پیکربندی دیتاسنترهای سیسکو به صورت یک پارچه است

در اين دوره دانشجويان با مفاهيم، پياده سازي، پيكربندي، مديريت و رفع اشكال سوييچ هايNexusسري ۵۰۰۰ و ۷۰۰۰ ،سوييچ هايNexusسري ۲۰۰۰ با عنوان FEXو همچنين سوييچ هايMDS جهت ايجاد بسترSANآشنا مي شوند. همچنين سوييچ هايNexus سري ۵۰۰۰ و ۷۰۰۰ جهت ايجاد بستر مشتركLANوSANمورد استفاده قرار مي گيرند.

۶۴۲-۹۹۸CCNP DCUCD

Cisco CCNP DataCenter DCUCD که با شمارهExam 642-998شناخته می شود و مخفف عبارت

  Designing Cisco Data Center Unified Computing به معنای طراحی رایانش یکپارچه در دیتاسنتر سیسکو است در اين دوره با طراحي محيط هايComputing Unifiedدر ديتاسنتر اشنا خواهيد شد كه شامل مباحث مجازي سازي، Performance، reliability، Scalabilityو Managementمي باشد.

۶۴۲-۹۹۶CCNP DCUFD

Cisco CCNP DataCenter DCUFDکه با شمارهExam 642-996شناخته می شود و مخفف عبارتDesigning Cisco Data Center Unified Fabric به معنای طراحی دیتاسنترهای سیسکو به صورت یک پارچه استدر اين دوره چگونگي طراحي يكپارچه ديتاسنتر با بكارگيري تكنولوژي هايي همچونPath Fabric Cisco، FCoE، FEX،تجهيزات ديتاسنتر و همچنين تكنولويي هاي مجازي سازي را فرا خواهيد گرفت. همچنين ياد مي گيريد ديتاسنترهاي موجود را مورد ارزيابي قرار دهيد و نيازهاي آن را جهت طراحي ديتاسنترهاي يكپارچهLANو SANاستخراج نماييد.

رایان نت

شرکت بدر رایان جنوب که از زمان تاسیس و شروع به فعالیت در سال 1381و هنگامی که تنها در یه منطقه و توسط یک نفر اداره میشده است تا کنون که با بیش از80 نفر پرسنل متخصص و مجرب، اقصی نقاط استان خوزستان را تحت پوشش داشته و با اخذ مجوزهای لازم برنامه گسترش دامنه فعالیت خود را به سرتاسر میهن عزیز در دستور کار دارد

رایان نت

ارتباط با ما

 ایمیل: info@rayannet.ir

 شماره تماس : 250-52232160-061

آدرس:

خوزستان ،سربندر-روبروی بیمه مرکزی ایران-شرکت بدررایان جنوب