دور های امنیت شبکه

عنوان دوره مدت (ساعت) پيش نياز اساتید
PWK 40 Network / CCNA Routing and Switching توکلی
معرفی دورهاهداف دورهمخاطبین دورهسر فصل های دوره
.........
.........
کارشناسان و مدیران IT & ICT که …..
• Introduction of Linux
• Penetration Testing: What You Should Know
• Getting Comfortable with Kali Linux
• The Essential Tools
• Passive Information Gathering
• Active Information Gathering
• Vulnerability Scanning
• Buffer Overflows
• Win32 Buffer Overflow Exploitation
• Linux Buffer Overflow Exploitation
• Working with Exploits
• File Transfers 11. - Privilege Escalation
• Privilege Escalation
• Client Side Attacks
• Web Application Attacks
• Password Attacks 15. - Port Redirection and Tunneling
• Port Redirection and Tunneling
• The Metasploit Framework
• Bypassing Antivirus Software
• Assembling the Pieces: Penetration Test Breakdown

رایان نت

شرکت بدر رایان جنوب که از زمان تاسیس و شروع به فعالیت در سال 1381و هنگامی که تنها در یه منطقه و توسط یک نفر اداره میشده است تا کنون که با بیش از80 نفر پرسنل متخصص و مجرب، اقصی نقاط استان خوزستان را تحت پوشش داشته و با اخذ مجوزهای لازم برنامه گسترش دامنه فعالیت خود را به سرتاسر میهن عزیز در دستور کار دارد

رایان نت

ارتباط با ما

 ایمیل: info@rayannet.ir

 شماره تماس : 250-52232160-061

آدرس:

خوزستان ،سربندر-روبروی بیمه مرکزی ایران-شرکت بدررایان جنوب